Make your own free website on Tripod.com
 
 
ข้อมูลทั่วไป ของ อบต. วังตะเคียน
  ประวัติการก่อตั้ง   การบริการขั้นพื้นฐาน
  ตราเครื่องหมาย   มวลชนจัดตั้ง
  สภาพโดยทั่วไป   ศักยภาพในตำบล
  สภาพทางเศรษฐกิจ   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
  สภาพทางสังคม   ลำดับชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

 

ประวัติการก่อตั้ง

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ตั้งอยู่ที่ 79 หมู่ที่ 8
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
เริ่มจัดตั้งโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

 

ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

picture

       ได้รับอนุมัติให้ใช้จากจังหวัด ฉะเชิงเทรา ตามหนังสือจังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0116/4947 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538   

 

 

 

 

 

 

 

ต้นตะเคียน   แสดงถึง

ตำบลวังตะเคียนแต่เดิมมีต้นตะเคียนขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นภายในพื้นที่

      วัด    แสดงถึง

วัดนครเนื่องเขต ซึ่งแต่เดิม มีชื่อว่า วัดต้นตาล เนื่องจากมีต้นตาลขึ้นมาก ต่อมาได้มีการขุดลอกคลองจากกรุงเทพฯ มาสิ้นสุดตรงบริเวณวัด จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัด จากวัดต้นตาล เป็นวัดนครเนื่องเขต ซึ่งวัดนี้เป็นวัดตัวอย่าง ของตำบล

  ลำคลอง   แสดงถึง

คลองวังตะเคียน ซึ่งเดิมมีต้นตะเคียนลอยน้ำมาอยู่ในลำคลองนี้มาก และจะลอยวน อยู่ในลำคลองนี้ ชนชาวบ้านเรียกคลองนี้ว่า "คลองวังตะเคียน"

  ท้องนา     แสดงถึง

อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านในตำบลวังตะเคียน คือการทำนา เนื่องจาพื้นที่ของตำบลมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก

 

สภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

1 เนื้อที่  

      

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มีพื้นที่รวมทั้งตำบลประมาณ 16.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

     
2 อาณาเขตติดต่อ

      ลักษณะที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นตำบลที่อยู่ตอนกลางอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 จาก กรุงเทพฯ ถึงจังหวัด ฉะเชิงเทรา ผ่านพื้นที่ตอนกลางของตำบลวังตะเคียนประมาณ 4+750 กม. สามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอและจังหวัดได้ สะดวก ด้วยระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

 

ตำบลวังตะเคียนตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำบางประกง อาณาเขตต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ตำบลนครเนื่องเขต
ทิศใต้   ติดต่อกับ   ตำบลโสธร , ตำบลบางเตย
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลท่าไข่ , ตำบลหน้าเมือง
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลบางเตย , ตำบลนครเนื่องเขต

 

     
3 ภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศ

            องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางประกงสูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ย ประมาณ 1-9 เมตร มีพื้นที่ต่อเนื่องจากตำบลท่าไข่ ตำบลคลองนครเนื่องเขต และตำบลบางเตย
            ภายในตำบลประกอบด้วยคลองหลายสาย โดยมีคลองที่สำคัญ คือ คลองวังตะเคียน คลองนครเนื่องเขตคลองลาว เป็นต้น โดยที่คลองดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญที่ราษฎรใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังใช้ ในการคมนาคม และเพื่อการระบายน้ำด้วย เพราะโครงการข่ายของลำคลองเชื่อมโยงถึงกัน สามารถเดินทางติดต่อกับตำบลใกล้เคียงและเข้ากรุงเทพฯ ได้(แผนที่)(link to Map)

     
4 สภาพดิน  

        ในบริเวณตำบล ทางกรมพัฒนาที่ดิน ได้ศึกษาและวิจัย ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา พบว่า ดินในตำบล วังตะเคียน เป็นดินชุด บางกอก และดินชุดฉะเชิงเทรา ในขนาดใกล้เคียงกัน โดยทางตะวันตกและตอนเหนือเป็นดินชุดบางกอกส่วนทางตอนใต้และด้านตะวันออกเป็นดินชุดฉะเชิงเทรา ดินทั้งสองชุดนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำทะเลและน้ำกร่อย เป็นดินเหนียว การระบาย น้ำเลว ไม่เปรี้ยวจัด มีปฏิกริยาเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำนา มีระบบชลประทานทำให้ดินมีประสิทธิภาพสามารถปลูกพืชได้ตลอดปี ไม่เหมาะในการทำพืชไร่ พืชสวนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกป่าไม้ เพราะการระบายน้ำช้า แต่อาจปลูกพันธุ์ไม้โตเร็ว ได้ สำหรับคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมเป็นดินที่ไม่เหมาะในการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยและสร้างถนนทั้งนี้เพราะดินไม่อยู่ตัว โดยเฉพาะดินชั้นล่างมีความสามารถในการรับน้ำหนักต่ำมาก ในฤดูฝน น้ำท่วม ต้องทำแนวถนนสูง หากพัฒนาเป็นที่อยู่ อาศัยมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลแต่ดินดังกล่าว สามารถสร้างบ่อน้ำขนาดเล็กเพื่อเก็บกักน้ำได้

     
5 สภาพภูมิอากาศ

         

ตำบลวังตะเคียน มีภูมิอากาศเช่นเดียวกับภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัด ฉะเชิงเทรา กล่าวคือ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.9 - 32.5องศาเซลเซียล อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดเดือนธันวาคม เฉลี่ยสูงสุดเดือนเมษายน 35.3 องศาเซลเซียล
         จากการคำนวณหาสภาพสมดุลย์ของน้ำเพื่อการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดินพบว่า ช่วงที่น้ำมากเกินพอ พืชไม่แสดงอาการขาดน้ำเป็นระยะประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือน ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงกำหนดระยะเวลาปลูกพืชส่วนปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนเมษายา เป็นระยะที่พืชอาการขาดน้ำ ต้องการการชลประทานในช่วงนี้

     
6 การปกครอง  
  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1-10 ดังนี้
หมู่ที่ 1   บ้านคลองวังตะเคียน(link to village
หมู่ที่ 2   บ้านคลองลาว
หมู่ที่ 3   บ้านคลองลาว
หมู่ที่ 4   บ้านแพรกวังตะเคียน
หมู่ที่ 5   บ้านวังตะเคียน
หมู่ที่ 6   บ้านคลองเก่า
หมู่ที่ 7   บ้านคลองเก่า
หมู่ที่ 8   บ้านวังตะเคียน
หมู่ที่ 9   บ้านบางสามเสร็จ
หมู่ที่ 10   บ้านคลองนา
     
7 ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มีข้อมูลประชากร ดังนี้
จำนวนครัวเรือนในตำบลวังตะเคียนมีทั้งสิ้น 1,890 ครัวเรือน
               จำนวนประชากร 4,753 คนแบ่งเป็น
                     ชาย 2,328 คน
                     หญิง 2,425 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 288 คน/ตารางกิโลเมตร
     
สภาพทางเศรษฐกิจ    
อาชีพของเกษตรกร ในตำบล
1.การทำนา    

การทำนา รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,136 ไร่
               ทำเอง 1,800 ไร่
               เช่านา 1,366 ไร่
ลักษณะการทำนา เป็นการทำนาปี จำนวน 3,136 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ทำนา 130 ครัวเรือน พันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1

 
     
2.การทำสวน รวมพื้นที่ทำสวนทั้งหมด 936 ไร่ เป็นการทำสวนผักและผลไม้    

              สวนมะพร้าวเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดในตำบลวังตะเคียน จำนวนที่ปลูก 590 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำ 136 ครัวเรือน ผลผลิตที่ได้รับเฉลี่ย 230 ผล/ไร่ ราคาเฉลี่ย 3 บาท/ผล

 
     
              สวนมะม่วง เป็นผลไม้ที่ปลูกมากเป็นอันดับที่   2    ในตำบลวังตะเคียน จำนวนที่ปลูก 345 ไร่ มีครัวเรือนที่ ทำ 199 ครัวเรือน
              ผลผลิตส่วนใหญ่ให้ผลในเดินมีนาคม - เดือนเมษายน ผลผลิตเฉลี่ย 480 กก. / ไร่ การขายผลผลิตโดยส่วนมากจะมีพ่อค้ามารับซื้อ และมีบางส่วนนำไปขายเอง ราคาเฉลี่ย 40 บาท / กก.
 
     

              ข่า    เป็นผัก ที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งในตำบลวังตะเคียน จำนวนที่ปลูก 8 ไร่ จำนวน ครัวเรือนที่ปลูก 32 ครัวเรือน ผลผลิตให้ผลประมาณเดือนมกราคม - พฤษภาคม ผลผลิตเฉลี่ย 5,900 กก./ไร่
              การจำหน่ายส่วนใหญ่นำไปจำหน่ายเองและมีบางส่วนที่พ่อค้ามารับซื้อ ราคาขาย เฉลี่ย 10 บาท/กก.

 
     

              ตะไคร  เป็นผักที่ปลูกมากเป็นอันดับที่   2 จำนวนที่ปลูก 4 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ทำ     21 ครัวเรือน ผลผลิตให้ผลประมาณเดือน มกราคม - พฤษภาคม ผลผลิตเฉลี่ย 4,800 กก./ไร่
              ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนำไปจำหน่ายเองและมีบางส่วนที่พ่อค้ามารับซื้อ ราคาขายเฉลี่ย 4 บาท/กก

 
     
3.การเลี้ยงสัตว์    
     

             ไก่  คือสัตว์เลี้ยงที่ราษฎรนิยมเลี้ยงเป็นอันดับหนึ่ง โดยราษฎรจะเป็นผู้ลงทุนเลี้ยงเอง จำนวนที่เลี้ยงเฉลี่ย 6,000 ตัว มีจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงอยู่8 ครัวเรือน
             การจำหน่ายส่วนใหญ่จะนำไปขายเองบางส่วนจะมีพ่อค้ามารับซื้อ ราคาเฉลี่ย 31 บาท / กก.

   
     

             หมู คือสัตว์ที่ราษฎรนิยมเลี้ยงเป็นอันดับที่ สอง โดยราษฎรเป็นผู้ลงทุนเลี้ยงเอง จำนวนที่เลี้ยงประมาณ 118 ตัว จำนวนครอบครัวที่เลี้ยง 6 ครัวเรือน
             การจำหน่ายจะมีพ่อค้ามารับซื้อ ราคาขายเฉลี่ย 48 บาท/กก.

   
     
             กุ้ง    คือ สัตว์น้ำที่ทำรายได้สู่ตำบลเป็นอันดับที่สอง มีจำนวนครัวเรือนที่ทำ 44 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท/เดือน  
     

             ปลา คือสัตว์น้ำทำรายได้เป็นอันดับที่สองของ ตำบล มีจำนวนครัวเรือนที่ทำการเพาะเลี้ยง จำนวน     37     ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 8,900 บาท/เดือน

 
     
4. จำนวน ร้านค้า    
             มีตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง จัด 4 ครั้ง / เดือน มีเงินทุนหมุนเวียน 30,000 บาท/ครั้ง
     
5.หน่วยธุรกิจในตำบล    
            ปั๊มน้ำมัน และ ก๊าซ จำนวน          5 แห่ง
            โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน     14 แห่ง
            โรงสี จำนวน                                  1 แห่ง
   
     
สภาพทางสังคม    
1. ด้านการศึกษา    
     มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน     2 แห่ง ได้แก่
                        1.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
                        2.โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
     
2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
    1.วัดแพรกวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 พื้นที่ประมาณ 20 ไร่
2.วัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตาล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 พื้นที่ประมาณ 24 ไร่
 ศาลเจ้า 1 แห่ง คือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
     
3 สาธารณสุข
    สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 อัตราการมี และ ใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
     
4 ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน
จุดสกัดนครเนื่องเขต สภอ.เมืองฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
     
การบริการขั้นพื้นฐาน
1 การคมนาคม
    ถนนลาดยาง จำนวน           7 สาย
ถนนหินคลุก จำนวน          10 สาย
ถนนลูกรัง จำนวน               11 สาย
     
2 การโทรคมนาคม
    โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
     
3 การไฟฟ้า
    จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,890 ครัวเรือน
     
4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
    มีคลอง 9 สาย ได้แก่
           1.คลองวังตะเคียน
           2.คลองนครเนื่องเขต
           3.คลองลาว
           4.คลองตัน
           5.คลองรถไฟ
           6.คลองบึงสมเสร็จ
           7.คลองหลอดตาพลู
           8.คลองหลอดตารื่น
           9.คลองนา
           7.ข้อมูลอื่น
     
มวลชนจัดตั้ง    
    อสม. จำนวน 1 กลุ่ม
อปพร. จำนวน 1 กลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
     
ศักยภาพในตำบล    
1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
    จำนวนบุคลากร 14 คน(link To position page)
           ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การ 7 คน
           ตำแหน่งในส่วนการคลัง 4 คน
           ตำแหน่งในส่วนโยธา 3 คน
     
.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร
               ประถมศึกษา 2 คน
           มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 5 คน
           ปริญญาตรี 7 คน
     
3 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
    ประจำปีงบประมาณ 2543                   6,591,138.78          บาท แยกเป็น
         รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง          1,470,706.76 บาท
         รายได้จากส่วนราชการต่างๆเก็บให้                            4,185,322 บาท
         เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                   935,100 บาท
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1 การรวมกลุ่มของประชาชน
    กลุ่มอาชีพสานเข่ง 1 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 กลุ่ม
     
2 จุดเด่นของพื้นที่    

                  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านทุกหมู่บ้านเหมาะแก่การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์
มีการคมนาคมที่สะดวก เนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 จากกรุงเทพฯ ถึง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ผ่านที่ทำการของตำบลวังตะเคียนจึงสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอและจังหวัด ได้สะดวก
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่นทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ สามารถส่งเสริมผลิตผลทางการเกตร เพื่อการบิบริโภคภายในและเพื่อส่งออก
                  พื้นที่ตำบลวังตะเคียน อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ การคมนาคม สะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของกรุงเทพ ฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งสภาพประกอบการ และที่พักอาศัย

     
ลำดับชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

                  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำดับชั้นที่ 2 ซึ่งหมายความถึงเป็นองค์การที่มีรายได้ตั้งแต่ 12-20 ล้านบาท โดยได้เลื่อนชั้นตามหนังสืออำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่ 0118/ว.1998 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2540 เรื่องการกำหนดอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

     
หน้าแรก ข้อมูลท้องถิ่น แผนที่ตำบล การบริหาร /การปกครอง สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ติดต่อ อบต.
Copyright © 2004 Wangtakien.org. All rights reserved. Designed by S.NALAT
View best resolution at 800x600 pixel with Microsoft Explorer4.0 or high.