Make your own free website on Tripod.com
 
 

การบริหาร และ การปกครอง
  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
  ระเบียนผู้บริหาร
        ผู้บริหารสำนักงานปลัด อบต.
        ผู้บริหารท้องถิ่น
  การบริหาร(สำนักงานปลัด อบต.วังตะเคียน)
  การบริหาร ส่วนการคลัง
        การชำระภาษี โรงเรือน และ ภาษีที่ดิน
        การชำระภาษี บำรุงท้องที่
        การชำระภาษี ป้าย
  การบริหาร ส่วน โยธา
        การก่อสร้างอาคารใหม่
        การดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร
  กิจกรรม และผลงานการปฏิบัติงาน ของอบต.

 

หน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายกำหนดให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
     
  จัดให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ
  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิงปฏิกูล
  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม
  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเพื่อ
     
  เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนา และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน
  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตรงตามต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
  เป็นเสมือนโรงเรียนฝึกสอนประชาธิปไตยแก่คนในท้องถิ่น
  เป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
     
อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
         อบต. คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฏรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฏหมายกำหนดไว้ ดังนี้

         1.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
        
         2.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตังต่อไปนี้ (มาตรา 67)

     
  จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสิรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ
  คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร
 
         3.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
     
  ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์
  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
  การท่องเที่ยว
  การผังเมือง
     
         4.หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
  การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
  การสาธารณูปการ
  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
  การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
  การจัดการศึกษา
  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  การส่งเสริมการกีฬา
  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  การควบคุมการสัตว์เลี้ยง
  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
  การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ
  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การผังเมือง
  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  การควบคุมอาหาร
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
     
ส่วนการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ประกอบด้วย
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานบริหารงานบุคคล
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
  งานวิเคราะห์นโยบาบและแผน
  งานนิติกร
  งานประชาสัมพันธ์
  งานจัดทำงบประมาณ
  งานบริหารทั่วไป
  งานบริหารการศึกษา
  งานพัฒนาการศึกษา
  งานการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
     
ส่วนการคลัง
ประกอบด้วย
  งานธุรการ
  งานแผนที่ภาษี
  งานผลประโยชน์
  งานการเงินและการบัญชี
  งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน
  งานพัฒนารายได้
  งานเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สิน
  งานจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียม
     
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัทฯ ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ทเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียน สอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ
     
อัตราภาษี
    ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
     
บทกำหนดโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษี
มาตรา 48   ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามอันเป็นเท็จหรือนำหลักฐานมาแสดง โดยอุบายหรือวิธีการอื่นใดที่จะหลีกเลี่ยง มีความผิดระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     
มาตรา 24   เจ้าของทรัพย์สินไม่ยื่นแบบ ฯ ตามมาตรา 19 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
   
การยื่นแบบประเมินการชำระภาษี
  เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบ แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
  ผู้รับประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้ง การประเมิน (ภ.ร.ด.8)
     
ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน
     
ภาษีบำรุงท้องที่
    เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน
     
อัตราภาษี
    เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา จะขอทราบรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่โดยตรง ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียเป็น สองเท่าของไม้ยืนต้น
     
บทกำหนดโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษี
มาตรา 53   ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเสี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ ไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
     
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี
     
  ให้เจ้าของที่ดินยื่นหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินเช่น โฉนด ,น.ส.3ก,น.ส.3,ส.ค.1
  ให้เจ้าของที่ดินที่ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5)การชำระภาษีละครั้ง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
  ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้โอนกรรมสิทธิ์
     
ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน
     
ภาษีป้าย
    เป็นภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อยื่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีใด
     
อัตราภาษี
     
  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นคิด อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
    ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
    ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
  ป้ายที่คำนวณเนื้อที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีในอัตรา 200 บาท
     
บทกำหนดโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษี
มาตรา 34   ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     
มาตรา 35   ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดบงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ ห้าพันบาท ถึง ห้าหมื่นบาท
 
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
     
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบรายการแสดงภาษีป้าย (ภ.ป.1)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี และชำระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
  ในกรณีที่เจ้าของป้ายมีการติดตั้งป้ายภายหลังเดือนมีนาคม ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมซึ่งมีพื้นที่ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว เปลี่ยนแปลง แก้ไขพี้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายทำให้เสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายดังกล่าว ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม
     
ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน
     
ส่วนโยธา
ประกอบด้วย
งานธุรการ
  งานสถาปัตยกรรม
  งานสาธารณูปโภค
  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
  งานผังเมือง
  งานวิศวกรรม
  งานขออนุญาตก่อสร้าง
     
ติดต่อเรื่อง
    การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เอกสาร ที่ต้องใช้ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารกรณีอาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ที่ไม่ใช่อาคารสาธารณะ หร้ออาคารขนาดใหญ่
     
การก่อสร้างอาคารใหม
กรณีเจ้าของอาคารเป็นเจ้าของที่ดินเอง
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาติ
สำเนากรรมสิทธิ์ที่ดินครบทุกหน้า
กรอกคำร้องในแบบขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ข.1)
แบบพิมพ์เขียวอาคารที่ขออนุญาต จำนวน 5 ชุด
รายการคำนวณโครงสร้าง และออกแบบกรณีที่อาคารที่เข้าข่ายประเภที่ได้กำหนดเป็นวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องมีเอกสารหนังสือรับรองและรายการคำนวณออกแบบ
หนังสือรับรอง สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ควบคุมงาน
แบบอนุญาตของกองทัพเรือ
     
กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเอง
    เหมือน 1.1
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
     
กรณีเจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล
    สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณห์ของนิติบุคคล
เหมือน1.1 และ 1.2 พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน เป็นของกรรมการนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม
     
กรณีก่อสร้างอาคารห่างจากเขตที่ดินเอกชนต่างเจ้าของน้อยกว่า 50 ซ.ม
    เหมือน 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซ.ม.
สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ที่ยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซ.ม.
     
กรณีก่อสร้างอาคารโดยใช้ผนังร่วมกับอาคารของบุคคลอื่น
    เหมือน 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารโดยใช้ผนังร่วมกัน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนของผู้ยินยอมให้ก่อสร้างอาคารใช้ผนังร่วมกัน
     
การดัดแปลงอาคาร
     
    เหมือนการก่อสร้างอาคารใหม่แต่ต้องนำใบอนุญาตรายการคำนวณ ถ้าอาคารที่ขอดัดแปลงจัดอยู่ในประเภทอาคารถูกกำหนดให้มี)และแบบพิมพ์เขียวที่มีลายเซนต์เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมา ประกอบการขออนุญาต
     
สำหรับการรื้อถอนอาคาร
     
    เหมือนการดัดแปลงอาคาร
     
กรณีเป็นอาคารพักอาศัยที่สูงเกิน 2 ชั้น หรืออาคารประเภทอื่นๆ
    เหมือนกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่พักอาศัยที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสาธารณะแต่มีเอกสารเพิ่มเดิมดังนี้
หนังสือรับรองและนำเนาบัตรประจำตัวของวิศวกรผู้ออกแบบตามลักษณะและประเภทที่ได้กำหนด ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
หนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวของสถาปนิกผู้ออกแบบตามลักษณะ และประเภทที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม
หนังสือรับรองและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ควบคุมงาน ซึ่งอาจเป็นวิศวกรและ/หรือสถาปนิกตามลักษณะ และ ประเภทของอาคารที่ได้กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง
     
กรณีเป็นอาคารควบคุมการใช้
    เมื่อได้ก่อสร้าง ดัดแปลง ประเภทควบคุมการใช้แล้วเสร็จ ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร(ตามแบบฟอร์มคำร้องขอให้ตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร) (ข.1) ก่อนการใช้อาคารควบคุมการใช้ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล หรืออาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพานิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกระทรวง
     
หมายเหตุ
     
    -ขั้นตอนการขออนุญาตอาคารปกติใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 45 วัน หากมีข้อขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใด งค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบข้อขัดข้องเพื่อทำการแก้ไข หรือแจ้งไม่อนุญาตหากไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถอนุญาตได้
สำหรับเอกสารที่เป็นสำเนาทั้งหมดให้ผู้เป็นเจ้าของเอกสารนั้นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
     
ข้อควรระวัง
    หากก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารหรือใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษ "จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท" หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
     
อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาติ
     
  ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
  ใบอนุญาตดัดแปลง 10
  ใบอนุญาตรื้อถอน 10
  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 10
     
     
 
ระเบียนผู้บริหาร
         
   
 
นาย วิชัย บุญศิริ
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
   
 
นาย พล นาคเจริญ
รองนายก อบต. ตำบลวังตะเคียน
     
 
นาย จำเรียง ช้างแก้วมณี
รองนายก อบต. ตำบลวังตะเคียน
 
         
         
   
 
นายสุบิน แก้วรุ่งเรือง
ประธานสภา อบต. วังตะเคียน
   
 
นายอาภรณ์ นฤภัย
รองประธานสภา อบต. วังตะเคียน
     
 
นายฉลวย ประเสริฐ
รองประธานสภา อบต. วังตะเคียน
 
         
         
   
นางสาว พิมพินี มิ่งมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
   
 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
ส่วนการคลัง
 
 
 
ส่วนโยธา
 
 
นางนิภา วิจิตรวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
 
 
นางสาว สุกานดา เลาะมาน
เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี
 
 
นายชินวัฒน์ คนรักษ์
หัวหน้าส่วน โยธา
 
นางสาว อนันตภร มโนลา
เจ้าหน้าที่ ธุรการ
 
 
นางสาว บุญญรัตน์ ไกรยศรี
เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้
 
 
นายสมบูรณ์ มากตัน
ช่าง โยธา
         
 
    ผู้นำท้องถิ่น    
         
   
 
 
กำนัน
   
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
 
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
 
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
 
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
   
 
   
         
    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10    
         
 
 
ผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2545-2546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หน้าแรก ข้อมูลท้องถิ่น แผนที่ตำบล การบริหาร /การปกครอง สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ติดต่อ อบต.
Copyright © 2004 Wangtakien.org. All rights reserved. Designed by S.NALAT
View best resolution at 800x600 pixel with Microsoft Explorer4.0 or high.