Make your own free website on Tripod.com
 
 

สภานที่สำคัญ ของ ตำบล วังตะเคียน

วัดนครเนื่องเขต เดิมชื่อว่า วัดต้นตาล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 โดยนายจันทร์ นางทรัพย์และนายแจ่ม พรหมสุวรรณ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชดำริให้มีการขุดคลองแสนแสบ จากกรุงเทพมหานครฯ มาถึง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งระยะทางที่ขุดคลอง มานั้นจะมาสิ้นสุด ที่บริเวณของวัดต้นตาลพอดี ซึ่งคลองในช่วงดังกล่าว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามว่า "คลองนครเนื่องเขต " อันหมายความว่า สุดเขตพระนคร โดยทางวัดก็ได้เปลี่ยนชื่อตามที่ทรงพระราชทานนามมา เป็นวัดนครเนื่องเขตตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 
   

พระอุโบสถ หลังเก่า สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2434 ซึ่งปัจจุบัน ก็ยัง อนุรักษ์ ไว้ เป็น โบราณสถานที่สำคัญของชาววังตะเคียนพระอุโบสถ หลังไหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยพระครูสุนทร วัฒนวิธาน (จาง อุชุจาโร) ซึ่งท่านเป็นผู้ออกแบบ ในการสร้าง พระอุโบสถ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ สร้างด้วย กระเบื้องเคลือบดินเผา ทั้งพระอุโบสถ มีความสวยงาม ต่างจากพระอุโบสถ ในที่ต่างๆ ดังนั้นจึงทำให้พระอุโบสถใหม่หลังนี้ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ยาวนานมาก จนปัจจุบัน ก็ยังไม่เป็นที่สมบูรณ์

เจ้าอาวาสรูปแรกของ วัดนครเนื่องเขต คือ หลวงปู่บัว และพระภิกษุที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดคือ "หลวงพ่อเติม" ซึ่ง เป็นเจ้าอาวาส วัดนครเนื่องเขต ในรุ่นที่ 3 เนื่องจากท่าน เป็นพระอุปปัชาย์ ที่มีลูกศิษย์ ลูกหามากมาย หลวงพ่อเติม ศึกษาพระธรรมจน สำเร็จ ได้นักธรรมเอก ท่านจึง นำวิชาความรู้ที่เรียนมา สั่งสอน ศิษย์มากมาย จนมีพระภิกษุหลายรูปที่สอบได้นักธรรมอันดับหนึ่งของอำเภอ

 

 
 
นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ริเริ่ม สร้าง โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ขึ้นในตำบล เรียกโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นได้ จากแรงศรัทธา และความร่วมมือร่วมใจกัน ของประชาชนในตำบล ทำให้เด็กได้มีความรู้ ซึ่งในปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ ยังเปิดสอนอยู่ โดยเป็นโรงเรียน ขยาย โอกาส เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
       
 

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

รายละเอียด

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
หน้าแรก ข้อมูลท้องถิ่น แผนที่ตำบล การบริหาร /การปกครอง สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ติดต่อ อบต.
You are visitor number Get free counter at Cgi2yoU.com
Copyright © 2004 Wangtakien.org. All rights reserved. Designed by ming_nalat
View best resolution at 800x600 pixel with Microsoft Explorer4.0 or high.